• Inleiding

  Een veilige sportomgeving is voor Conventus '03 erg belangrijk. Daarom willen we grensoverschrijdend gedrag, in alle vormen, voorkomen. En als het toch gebeurt, willen we daarop voorbereid zijn. Onder grensoverschrijdend gedrag valt seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, drankmisbruik, drugsgebruik, geweldpleging en het veroorzaken van psychische klachten bij een ander.

  Grensoverschrijdend gedrag blijkt uit statistische gegevens ook bij sportverenigingen vaker voor te komen dan je verwacht. Volgens onderzoek van NOC/NSF heeft 11,9 % van de sporters ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit varieert van het maken van seksueel getinte opmerkingen, plaatsen van filmpjes op internet, tot fysiek misbruik.

  In onderstaand stuk wordt aangegeven welke maatregelen CONVENTUS ‘03 heeft genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, bespreekbaar te maken en wat te doen als dit toch plaatsvindt. Bovendien zijn de maatregelen beschreven om, indien grensoverschrijdend gedrag toch voorkomt, dit zo snel mogelijk te stoppen.

 • Omgangsregels

  Binnen sportverenigingen heb je op allerlei gebied interactie met elkaar. Er is sprake van lichamelijk contact op het veld, er wordt gedoucht in gemeenschappelijke ruimtes, in de kantine wordt (al of niet onder het genot van een drankje) met elkaar gesproken of men vindt iets van de prestaties van spelers. Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen is het van belang om bij al deze activiteiten bepaalde gedragregels in acht te nemen. Het actief hanteren en uitdragen van deze regels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen.

  Deze regels zijn:

  • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze vereniging;
  • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
  • Ik val een ander niet lastig;
  • Ik berokken de ander geen schade;
  • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
  • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
  • Ik negeer de ander niet;
  • Ik doe niet mee aan pesten of uitlachen;
  • Wij praten met elkaar en niet over elkaar;
  • Ik vecht niet, gebruik geen geweld en bedreig een ander niet;
  • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
  • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
  • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
  • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hier mee te stoppen en als dit niet helpt vraag ik een ander om hulp;
  • Ik help anderen zich ook aan deze afspraken te houden, spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur;
 • Clubreglement

  Conventus '03 heeft voor iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij onzevereniging een clubreglement opgesteld (zie onder kopje “De Club” op onze website). In dit reglement staan regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor leden en begeleiders. Begeleiders die bij ons werken zijn op de hoogte van de regels die in dit reglement staan vermeld.

 • VOG

  Alle trainers en leiders van Conventus '03 zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze dienen zij te kunnen overleggen bij aanvang van hun werkzaamheden voor de club.

 • Vertrouwenscontactpersoon

  Ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag heeft Conventus '03 een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze persoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot ongewenst gedrag. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen. De VCP zal echter vooraf twee zaken duidelijk maken:

  1. Elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen.
  2. De vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

  Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (vertrouwenspersoon van NOC*NSF, maatschappelijk werk, politie, huisarts etc.).

  Eventuele maatregelen en/of straffen zijn een zaak van het bestuur, niet van de VCP. De VCP stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen. De VCP is er voor iedereen die op enig moment van mening is dat een bepaald issue binnen Conventus '03 onder de aandacht gebracht dient te worden. De vertrouwenscontactpersoon adviseert direct de voorzitter.